Nawigacja

"Natura jest naszą siłą"

Natura jest naszą siłą - Regulamin projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Natura jest naszą siłą - Nature is our strength- NIOS ”

 programu Erasmus+

w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie

w latach 2015-2018

1.Cele projektu.

 Celem projektu jest zebranie i zbadanie danych na temat lokalnego dziedzictwa naturalnego, lepsze poznanie naturalnego otoczenia, poszukiwanie w swoim sąsiedztwie miejsc dziewiczej przyrody , a także rozwijanie wśród uczniów i pracowników szkoły wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy i rozumienia jej wartości, oraz pomaganie uczniom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego      i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele szczegółowe:

- zapoznanie się z kulturą państw partnerskich;

- rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, zarówno w formie pisemnej, jak również w formie ustnej;

- poszerzenie wiadomości z przedmiotów ścisłych, nauk społecznych i umiejętności językowych;

- podniesienie jakości kształcenia poprzez wymianę doświadczeń i aktywizację nauczycieli;

- wzmocnienie niezależności w nauce;

- promowanie wyników pracy;

- ulepszenie pracy zespołowej nad zadaniami;

- poznanie różnorodności kulturowej w Europie;

- rozwijanie poznawczej ciekawości wśród uczestników projektu;

- poznanie walorów turystycznych naszych regionów;

-kształcenie przez podróże.

 

2.Zasada dobrowolności udziału w projekcie.

 W projekcie biorą udział uczniowie  Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny .

 

3.Kryteria wyboru uczniów do projektu.

O wyborze uczniów do projektu decydują następujące czynniki:

-uczeń klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

- wynik sprawdzianu po klasie szóstej z j. angielskiego;

- ocena z j. angielskiego;

- ocena z przyrody;

- ocena zachowania;

-możliwość goszczenia uczniów przyjeżdżających do Polski.

 O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika podejmowanych działań oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań. Uczniowie będą przyjmowani do udziału w projekcie według kolejności zgłoszeń. O ostatecznym składzie grupy projektowej decyduje koordynator projektu w porozumieniu  z innymi nauczycielami/wychowawcami oraz dyrektorem  szkoły. Uczniowie muszą wywiązywać się z powierzonych zadań                    w wyznaczonym terminie. Przynależność do grupy projektowej wiąże się ze staraniami, zaangażowaniem i pracą uczniów na rzecz osiągania celów projektu. Do grupy projektowej należeć  mogą uczniowie, pragnący rozwijać swoje umiejętności językowe (posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym), biologiczno-przyrodnicze,  oraz chcący rozwijać wiedzę na temat krajów partnerskich (Francja, Grenlandia). Nie wywiązywanie się z powyższych zadań oraz pogorszenie wyników w nauce i zachowaniu  może skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu. Istnieje również możliwość dołączenia ucznia  do grupy projektowej w trakcie trwania projektu w sytuacji gdy ten wykazuje się dużym zainteresowaniem zagadnieniami projektowymi, chęcią do pracy, wysokimi ocenami, dobrym zachowaniem i  wysoką kulturą osobistą.

 

4.Informacja o zgodzie rodziców na udział w projekcie.

Rodzice uczniów zaangażowanych w projekt wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka           w projekcie.

 Załącznik nr 1: Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu Erasmus+, przetwarzanie jego danych osobowych                        i wykorzystanie wizerunku i twórczości przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i / lub ich Narodowe Agencje.

 

5.Czas i formy realizacji.

 W ramach wielostronnego projektu partnerskiego odbywać się będą cykliczne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez koordynatora lub opiekunów projektu  w stałych terminach ustalonych z opiekunem lub doraźnie w miarę potrzeb. Uczniowie najczęściej będą pracować w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (np. przed lekcjami lub po ich zakończeniu, w ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych). Niektóre zadania projektu mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując grupowo lub indywidualnie, zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie. Dopuszcza się komunikację e-mailową z opiekunem celem realizacji zadań.

 

6.Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach.

 W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie                 w domu. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia dziecka                z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności:

- samodzielnego miejsca do spania,

 - wyżywienia,

- możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

 Przed wizytą roboczą w Polsce koordynator organizuje spotkanie z rodzicami rodzin goszczących w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich obowiązkami względem ucznia-gościa ze szkół partnerskich.

 Załącznik nr 2: Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej.

 

7.Zasady udziału uczniów w wyjeździe zagranicznym.

Skład grupy projektowej na wyjazd zagraniczny zostanie utworzony zgodnie z kolejnością zgłoszeń uczniów do udziału w projekcie. O ostatecznym składzie grupy projektowej na wyjazd zagraniczny decydują: koordynator z innymi nauczycielami/wychowawcami oraz dyrektor szkoły.

O udziale ucznia w zagranicznej wizycie roboczej również decyduje:

- zaangażowanie w działania projektowe, starania, praca ucznia,

 - terminowość wykonania prac (kiedy i na jakim poziomie wykonał kolejne zadania),

 - udział w zajęciach dodatkowych,

 - umiejętności informatyczne,

 -znajomość języka angielskiego wystarczająca do skutecznego, samodzielnego komunikowania się,

 - brak zastrzeżeń do zachowania,

 - gotowość przyjęcia gości z zagranicy.

Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać:

 - aktualny paszport lub dowód tymczasowy,

 - zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny.

 Załącznik nr 3: Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Erasmus+(zgoda na wyjazd dziecka).

Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, itp.) w terminie określonym przez koordynatora.

Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

 Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp.

Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju.

 Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowani do nadrobienia zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.

 W czasie wyjazdu za granicę, uczniów obowiązuje regulamin szkolny, zamieszczony                     w Statucie Szkoły ze wszystkimi jego konsekwencjami.

 Przed wyjazdem na wizytę roboczą koordynator organizuje spotkanie z rodzicami w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny, rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi przez szkołę na ten wyjazd.

Każdy wyjazd jest organizowany za zgodą i wiedzą  organu prowadzącego szkołę, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Narodową Agencją , z maksymalnym zachowaniem bezpieczeństwa uczniów.

 

8.Aspekt finansowy projektu.

 Podstawowe źródło dofinansowania działań projektowych to Komisja Europejska. Grant przekazany przez Agencję Narodową programu FRSE wynosi łącznie 50965 EUR. Wszystkie formy finansowania reguluje: Umowa Finansowa Programu Erasmus+  zawarta między Narodową Agencją w Warszawie a Dyrektorem Szkoły.

 Dodatkowe źródła dofinansowania mogą zapewnić rodzice lub sponsorzy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 Zasady pobierania środków finansowych od rodziców:

1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia wyżywienia lub pokrycie jego kosztów na czas dotarcia swojego dziecka do/z rodziny goszczącej (pierwszy dzień wyjazdu i ostatni dzień wyjazdu- w przypadku braku prowiantu od rodziny goszczącej).

 2. Rodzice mogą dać swoim dzieciom „kieszonkowe” na wyjazd zagraniczny na własną odpowiedzialność.

 3. Jeżeli zaistnieje możliwość dodatkowego zwiedzania w czasie wyjazdu (bo uwarunkuje to lub pozwoli na to połączenie lotnicze, kolejowe lub inne), które nie jest wpisane w cele projektu, wówczas rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów zwiedzania, tj. biletów wstępów, ewentualnego zakwaterowania, przejazdów czy wyżywienia.

 

9.Data obowiązywania.

Projekt „  Natura jest naszą siłą – Nature is our strength – NIOS”  realizowany jest od 1 IX 2015 do 31 VIII 2018 r.

Koordynator zobowiązany jest do składania sprawozdania z działalności projektowej                  w terminach  wyznaczanych przez Narodową Agencję w Warszawie.

 

10.Możliwe nagrody i kary  dla uczestników projektu.

Za wywiązywanie się z obowiązków i godną postawę i reprezentowanie szkoły,  nagrodą dla ucznia jest:

-sfinansowanie wyjazdu zagranicznego;

-finansowanie wycieczek krajowych związanych z projektem;

-pochwała Dyrektora Szkoły za wzorowe reprezentowanie szkoły;

-nagroda książkowa na zakończenie projektu;

-wpis na świadectwo kończące szkołę;

-zaświadczenie o udziale w projekcie.

Za  nie wywiązywanie  się z obowiązków, niegodną postawę i działanie na szkodę projektu karą dla ucznia jest:

-skreślenie z listy uczestników projektu;

-nagana Dyrektora Szkoły;

-poniesieni kosztów finansowych za wyrządzone szkody.

 

11.Zasady rezygnacji udziału w projekcie.

Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie z zachowaniem odpowiedniego terminu, tj. co najmniej 2 miesiące przed planowaną mobilnością  (czyli wyjazdem zagranicznym  lub przyjazdem  zagranicznych gości ). Rezygnacja w  formie pisemnej musi być zgłoszona                      i podpisana przez ucznia i rodzica. Jeśli  rezygnacja zostanie  przedstawiona  po sfinansowaniu mobilności ucznia to rodzic musi pokryć koszty  wyjazdu.

 

       12.Skreślenie z listy uczestników projektu.

 Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 

13.Postanowienia końcowe

      Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 Koordynator, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,                     a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

 

 

  •  

rodziców w sprawie zgody na udział dziecka

w projekcie Programu  Erasmus+

i przetwarzanie jego danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

 w projekcie

 

„ Natura jest naszą  siłą – Nature is our  strength  NIOS”

(nazwa projektu)

 

 Realizowanego  przez Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie  w ramach Programu Erasmus+

 w terminie

 

1.09.2015r-31.08.2018r

(termin realizacji projektu)

 

 Akceptuję postanowienia Regulaminu udziału uczniów w projekcie Erasmus+.

 

 ………………….........................................................................

(data i podpis matki)

………………….........................................................................

(data i podpis ojca)

 

 Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

 *) Niepotrzebne skreślić

 

  1.  

(data i podpis matki)

  •  

 (data i podpis ojca)

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 2

 

 

  •  

rodziców dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko dziecka przyjmującego ucznia ze szkoły partnerskiej

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania partnerów projektu

 

„Natura jest naszą siłą – Nature is our strength  NIOS”

Nazwa projektu

 

 realizowanego w ramach program Erasmus+,  które odbędzie się w dniach

 

 …………………………………………………….

termin spotkania

 

 w ……………………………………………………

miejscowość

 

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 1) samodzielne miejsce do spania,

2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli.

W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.

 ………………….........................................................................

Data i podpis matki

 

………………….........................................................................

Data i podpis ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Załącznik nr 3

  •  

rodziców (prawnych opiekunów)

w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka

w ramach programu Erasmus+

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………

 imię i nazwisko

 

w wycieczce do ………………………………………………..

 

 w terminie ……………………………………………………….

 

 Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej

 

…………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………

Imię i nazwisko ucznia goszczącego                                                                             Wiek        Płeć         

 

oraz realizowało program wizyty mogący różnić się od programu polskich opiekunów,              z którymi wyjeżdża.

 

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

-choroby przewlekłe i przyjmowane leki …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 -inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna itd.)……………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

-alergie(leki, żywność, inne) …………………………………….…………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

 

 

 

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.

 

Imię i nazwisko:

Ojciec:……………………………………………………………………………

Matka:…………………………………………………………………………..

 

Telefon :

Ojciec:…………………………………………………………………………….

Matka:……………………………………………………………………………

 

Adres e-mail:

Ojciec:……………………………………………………………………………

Matka:…………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania:

Ojciec:…………………………………………………………………………..

Matka:…………………………………………………………………………..

 

Data i podpis:

Ojciec:……………………………………………………………………………

Matka:…………………………………………………………………………..

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
    ul. Szkolna 15
  • 091 4143955

Galeria zdjęć