Nawigacja

Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

 

REGULAMIN_RADY_RODZICOW.docx

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Chojnie


PREZYDIUM NA ROK SZKOLNY 2019/20:


         

Teresa Kołodyńska przewodniczący Rady Rodziców

Marek Michalak zastępca przewodniczącego RR

Małgorzata Josz  skarbnik

 

Przemysław Górny członek

Marta Marczewska  członek

Aleksandra Szurgocińska  członek

 

 

Przedsięwzięcia Rady Rodziców:


a) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
           b) wspieranie imprez i uroczystości szkolnych
c) organizacja balu charytatywnego
                                                   d) ufundowanie nagród książkowych, pucharów, dyplomów, medali  itp.
e) zakup pomocy dydaktycznych
 f) dofinansowanie wycieczek klasowych

 

 

                                                                                                              według Szkolnego Statutu   §16                                                                                                                  

1. Rada Rodziców stanowi demokratycznie wybraną reprezentację rodziców/ prawnych opiekunów wszystkich uczniów szkoły.
2. Zasady powołania rady uchwala ogół rodziców/ prawnych opiekunów uczniów szkoły.
3. Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala jej kadencję i tryb powołania/ odwołania, organy rady, sposób wyłaniania i zakres kompetencji, sposób podejmowania uchwał, zasady wydatkowania funduszy.
4. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświatowych.
5. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
6. Działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej szkoły.
7. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
8. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom.
9. Współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczego szkoły.
10. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

      

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
    ul. Szkolna 15
  • 091 4143955

Galeria zdjęć