Nawigacja

 • Konsultacje klas IV - VII. Harmonogram

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  Od 1 czerwca rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas IV-VII oraz kontynuujemy konsultacje dla uczniów klas VIII. Proszę o zapoznanie się z procedurami postępowania w czasie udzielania konsultacji, trybem zgłaszania uczestnictwa ucznia w konsultacjach oraz o wypełnieniu i dostarczeniu do szkoły oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

  Procedury_obowiazujazujace_w_czasie_konsultacji.pdf

  Procedura-zakazenie_koronawirusem_.pdf

  Tryb_zglaszania_uczestnictwa_ucznia_w_konsultacjach(1).pdf

  Harmonogram_konsultacji_od_1_czerwca_2020_r..pdf

  Oswiadczenie_-_konsultacje_.pdf​​​​​​​

 • Konsultacje dla uczniów klas VIII

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni oraz Uczniowie

  Od poniedziałku 25 maja organizujemy w naszej szkole  konsultacje dla uczniów kl. VIII. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz oświadczeniem (wszystkie dokumenty znajdują się poniżej).

  Procedura_postepowania_w_przypadku_podejrzenia_zakazenia.pdf

  Terminarz_konsultacji_klas_VIII.pdf

  Procedury_obowiazujazujacena_terenie_szkoly-konsultacje.pdf

  Tryb_zglaszania_uczestnictwa_ucznia_w_konsultacjach.pdf

  Oswiadczenie_-_konsultacje_maj_2020.doc

  PROSIMY UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W PONIZSZYCH  PROCEDURACH.​​​​​​​

 • Informacje dla rodziców oddziału przedszkolnego i klas I-III

  Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni 

  Od 25 maja 2020r. dla oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły, organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. 
  Przed podjęciem decyzji rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych dla oddziału "0" i  uczniów klas 1-3 w zmienionych warunkach pracy szkoły oraz z czynnikami ryzyka związanymi z COVID-19.

  Procedura_postepowania_w_przypadku_podejrzenia_zakazenia(1).pdf

  Procedury___oddz._przedszkol._oraz_KL_I-III.pdf

  Oswiadczenie_rodzicow_-_oddz.przedszkol.__kl.I-III.docx

  PROSIMY UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W PONIZSZYCH  PROCEDURACH.

 • ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU LINIOWEGO OD 25.05.2020 r

  Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy autobusu liniowego od dnia 25.05.2020 r.

  Odjazdy do Chojny  z przystanków

  1. z Granicznej     9.00

  2. z Lisiego Pola   9.10

  3. z Nawodnej       9:15

  4. z Bara               9:20

  5. z Chojna, ul. Żólkiewskiego 9:25

  Odjazdy z przystanku Chojna ul. Żółkiewskiego

  1. Chojna, u. Żółkiewskiego 14:00

  2. Bara  14:05

  3. Nawodna  14:10

  4. Lisie Pole  14:15

  5. Graniczna 14:25

 • Dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego

  Dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego

  Zgodnie z zarządzeniem nr 397/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie prowadzi nabór dla uczniów oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny, który szkoła będzie pełniła od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać do 30 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie na adres e-mail: korczakchojna@wp.pl

  Poniżej zamieszczony link do wniosku.

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_do_oddzialu_przedszkolnego.odt

 • Biblioteka szkolna czynna od 25.05.2020

  Z dniem 25.05.2020 roku z biblioteki szkolnej będą mogli korzystać  uczniowie klas VIII. Poniżej przedstawione zostają zasady korzystania z biblioteki, prosimy o zapoznanie się z nimi.

  WYTYCZNE_DOTYCZaCE_KORZYSTANIA__Z_BIBLIOTEKI_SZKOLNEJ_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_NR_1_IM.docx​​​​​​​

 • Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 - regulacje prawne

  Przedstawiamy poniżej zasady na jakich odbywać sie będą egazminy w 2020 roku. Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieto główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.  Nas interesuje tylko egzamin ósmych klas.

  Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_____regulacje_prawne_____komunikat_MEN.docx​​​​​​​

 • Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

  15 czerwca – 10 lipca – składanie wniosków do wybranych szkół

  15 – 22 czerwca – składanie wniosków do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

  23 czerwca – 7 lipca – sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej

  26 czerwca – 10 lipca – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  31 lipca – 4 sierpnia – uzupełnienie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty; zmiana przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  12 sierpnia – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( za pomocą stron internetowych tych jednostek).

  13 -18 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

  Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ( za pomocą stron internetowych tych jednostek).

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie.

  W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, jak również mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  WAŻNE!

  • Można składać wnioski do trzech różnych szkół, ale w ramach jednej szkoły można wybrać kilka opcji
  • Rekrutacja do szkół w Szczecinie odbywa się drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/szczecin/
  • Rekrutacja do szkół spoza Szczecina – wniosek w wersji papierowej pobrany ze strony internetowej szkoły
  • Należy przestrzegać terminów.

  Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.docx

  Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx​​​​​​​

 • Klasy I-III - możliwość powrotu do szkoły

  Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. 

 • Informacje MEN dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Poniżej przedstawiamy prezentację MEN dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

  Prezentacja_____zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminow_w_2020_r.pdf​​​​​​​


 • Informacja dla rodziców klas VIII

  Szanowni Rodzice!
  Jeżeli Państwa dziecko wybiera się do Szkoły branżowej I stopnia do klasy wielozawodowej i będzie odbywało praktykę poza szkołą, warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu. W imieniu niepełnoletniego umowę podpisuje rodzic.Jeżeli dziecko nie ukończy 15 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, tj. przed 1 września 2020 r. bezwzględnie należy zdiagnozować dziecko w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie pod kątem dojrzałości/braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy.
  W tym celu należy wypełnić zgłoszenie do PPP oraz skontaktować się z wychowawcą klasy, aby wypełnił Opinię o uczniu.
  Wnioski do pobrania:https://liblink.pl/SI1uFoxeDg
  Wypełniony wniosek wraz z opinią o uczniu należy złożyć w sekretariacie PPP w Chojnie ul. Dworcowa  1, numer telefonu 91 4312802.
  Proszę pamiętać, że liczy się czas, ponieważ na podstawie opinii poradni pracodawca podpisuje umowę,którą należy dostarczyć do szkoły, gdy rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
  Jeżeli macie Państwo pytania - służę pomocą.
  Danuta Bil.
  Pedagog szkolny, Doradca zawodowy.

 • Nauczanie zdalne do 24 maja 2020 r.

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r, przedłużono okres zamknięcia szkół do 24 maja 2020 r. W dalszym ciagu obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły i nauczanie zdalne, kontakty przez dziennik elektroniczny Librus.

  Egzamin ósmoklasisty  potrwa od 16 do 18 czerwca.

  16 czerwca 2020 - język polski

  17 czerwca 2020 - matematyka

  18 czerwca 2020 - język angielski

  Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. 

 • Co rodzic siedmiolatka wiedzieć powinien ...

  Co rodzic siedmiolatka wiedzieć powinien ...

  Drodzy Rodzice!

  Postanowiłam ułatwić przyszłym pierwszoklasistom, a przede wszystkim Wam „oswoić się” z myślą, że od września  2020 roku Wasze dziecko będzie uczniem.

  Przejście dziecka na kolejny etap edukacyjny wiąże się z osiągnięciem przez nie DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ. Co kryje się pod tym pojęciem mogą Państwo zobaczyć w prezentacji pt.: "Moje dziecko idzie do szkoły".

  Link do w/w prezentacji:   https://wordwall.net/pl/resource/2142827 

  Moment startu siedmiolatka w kolejny etap edukacji jest bardzo ważny nie tylko dla dziecka, ale też dla Was - rodziców. Każdy przeżywa to na swój sposób. Dziecko czuje, że będzie miało w szkole nowe obowiązki, podświadomie może obawiać się tego, co nieznane. Rodzice często nieświadomie straszą dziecko, sugerując mu: „- Zobaczysz, jak pójdziesz do szkoły, to dopiero będzie…”. Tym sposobem nie pomogą dziecku przystosować się do nowych obowiązków, a jedynie mogą „zaszczepić” w nim strach przed szkołą, lęk przed nauką i nauczycielami. A rolą rodzica jest wyciszenie obaw dziecka, prawda?

  Drogi Rodzicu, podam kilka sugestii  jak możesz pomóc dziecku przejść przez okres jego nauki:

  1. Nie strasz dziecka szkołą. Nie staraj się być wizjonerem.
  2. Wspieraj, ale nie wyręczaj. Pozostaw naukę dziecku, to przecież jego zadanie! Nie odrabiaj lekcji za niego, ani nawet razem z nim. Pomagaj tylko wtedy, gdy tego potrzebuje.
  3. Schowaj swoje ambicje. Pozwólmy dziecku rozwijać jego własne zainteresowania.
  4. Mądrze motywuj dziecko do nauki.
   Jeżeli zastanawiasz się co lepiej zmotywuje dziecko do pracy: reprymenda, kara czy nagroda? Podpowiem, że nagrodą za postępy dziecka powinno być dla niego przede wszystkim uznanie i pochwała rodzica. Nie można doprowadzić do tego, by dziecko uczyło się dla nagrody rzeczowej  lub dla uniknięcia kary.
  5. Doceniaj osiągnięcia dziecka, a nie stopnie.
   Staraj się dostrzegać nawet najmniejsze osiągnięcia. Pytaj dziecko o to, czego nauczyło się w szkole, a nie jaki dostało stopień.
  6. Zapewnij dziecku uregulowany tryb życia. Już „na starcie” należy ustalić plan dnia tak, żeby dziecko wiedziało, kiedy jest czas na  naukę. Zapewnij  czas na swobodą zabawę i odpoczynek. 
  7. Interesuj się tym co mówi dziecko, nie odtrącaj go.
   Staraj się zawsze znaleźć czas dla niego, żeby  wysłuchać informacji o tym co je cieszy i o jego problemach. Pomóż mu w razie potrzeby. Jeśli Ty tego nie zrobisz, dziecko zacznie szukać akceptacji i wsparcia gdzie indziej.
  8.  Nie chroń dziecka przed konsekwencjami. Zweryfikuj sytuację z dystansu.
   Jeśli zrobiło coś złego, nie broń je tylko dlatego, że jest dzieckiem – niech poniesie konsekwencje swego czynu. Jeżeli dziecko wyczuje, że rodzic zawsze uznaje tylko jego rację to będzie nadal źle postępowało, nauczy się Tobą manipulować.

  Można powiedzieć, że Państwa dzieci mają ułatwiony start szkolny, ponieważ od września 2019 r. uczęszczały do oddziałów zerowych, gdzie z pomocą wychowawców i Państwa wdrażały się do roli ucznia w naszej placówce. Mają już własne doświadczenia związane z pobytem w szkole. Mimo to, trzeba rozmawiać z dzieckiem, powiedzieć mu, że w szkole czekają na niego nowe obowiązki związane z nauką czytania i pisania. Uprzedzić też o ewentualnych problemach i uczyć, w jaki sposób dziecko może sobie z nimi poradzić. Przede wszystkim należy zapewnić je o gotowości wsparcia ze strony dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły). Warto mówić o zaletach pójścia do szkoły, np.: można poznać tam nowych kolegów, spędzać czas na wspólnych zabawach i uczyć się nowych, ciekawych rzeczy itp.

  Już teraz życzymy naszym przyszłorocznym pierwszoklasistom  sukcesów w nauce, a  Państwu wytrwałości i kreatywności we wspieraniu dzieci. My również, ze swojej strony będziemy Wam pomagać i starać się, żeby Wasze dzieci miały radość z nauki.

                                                                                                Irena Tołłoczko – pedagog szkolny

   

 • 8 maja - Dzień Bibliotek i Bibliotekarza

  8 maja - Dzień Bibliotek i Bibliotekarza

   8 maja obchodzimy Dzień Bibliotek i Bibliotekarza. Czytanie książek dzieciom już od najmłodszych lat zaowocuje w przyszłości. Czytanie rozwija wyobraźnię, poprawia skupienie i wyobraźnię, poszerza słownictwo, rozwija wrażliwość, poprawia pisanie, kształtuje osobowość. Poniżej znajduje się link do prezentacji dla rodziców  Jak (i dlaczego) zachęcać dzieci do czytania   oraz List promujący czytanie do rodziców.  Inforamcje dla uczniów i nie tylko dla uczniów (zachęcamy bardzo rodziców i rodzeństwo)  "Dlaczego warto czytać?" i  grę literacką "Literackie Bingo"  znajduja się w zakładce Biblioteka - Gazetka. W czasie ograniczenia dostępu do książek, prezentujemy strony, na których można uzyskać darmowy dostęp do książek: WolneLektury.pl   Lektury.gov.pl  ChmuraCzytania.pl  Polona.pl  Oferty firm Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni, iCzytam.pl    Publio - darmowe ebooki, Nexto Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki, Polska-Poezja.pl serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów, za darmo, w serwisie YouTube. Audio-Bajki.pl  nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. Bajkowisko.pl serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTubePolskie Radio Dzieciom Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

  list_formalny_(1).pdf

  Czytanie_(3).pdf

 • Oferta edukacyjna I LO w Gryfinie

  Poniżej w załacznikach jpg przedstawiamy ofertę szkoły ponadpodstawowej: I LO w Gryfinie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką proponuje ta placówka.

  I_LO_Gryfino(1).jpg​​​​​​​

  zso_2_(1).jpg

 • Trudne sytuacje. Jak możesz sobie z nimi poradzić?

  Trudne sytuacje. Jak możesz sobie z nimi poradzić?

  Drodzy Uczniowie,

  podany został kolejny, odległy  termin kształcenia na odległość.  

  Zastanawiałaś/-eś się jakie uczucia wywołuje w Was ta informacja? Zapewniam Was, że każdy odczuwa to bardzo indywidualnie.

  Dobrze jest w tym trudnym czasie myśleć  pozytywnie. Gdy pojawiają się w naszej głowie myśli przytłaczając

  np. irytacja, smutek, zniechęcenie, a nawet złość stosujmy zamienniki myśli.

  Przykłady myśli negatywnych i ich pozytywne zamienniki :

  Myśli negatywne ( zapisz je):             

  1.Muszę zostawać w domu.

  2.Nie mogę spotykać się z koleżankami/ z kolegami.

  3.Brakuje mi swobody i tęsknię za zabawą, za szkołą, grą w piłkę z kolegami,  jazdą na rowerze, na deskorolce,     ploteczkami z koleżankami itp.

  4.Jest mi smutno z powodu tego, czego nie mogę robić.  Złoszczą mnie ograniczenia i ta niekończąca się sytuacja.

  Myśli pozytywne (zamienniki):

  Ad.1.W domu jestem bezpieczny.

  Ad.2.Chronię siebie i moich znajomych przed potencjalnym zakażeniem.

  Ad.3.Uświadamiam sobie co sprawiało mi przyjemność. Doceniam to teraz.

  Ad.4.Myślę o tym, co będę  robić po zakończeniu epidemii. Zapisz pierwsze skojarzenie, a uświadomisz sobie na czym Ci najbardziej zależy .

      Drogi  Uczniu, może być też tak, że Twoja sytuacja jest bardzo trudna dla Ciebie i nie poradzisz sobie z nią sam. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc, wsparcie do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, psychologa, pedagoga, nauczycieli, itp. Na stronie naszej szkoły są udostępnione kontakty.

  Jeżeli jednak chcesz skorzystać z porady lub wsparcia innych specjalistów, nie zastanawiaj się i skorzystaj z ogólnodostępnych, bezpłatnych  połączeń.  Pamiętaj, że każdy telefon jest ważny!

  Podaję link do strony internetowej na której są wszystkie potrzebne numery pomocowe:  https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

  W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest

  Numer alarmowy - 112 

  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (Telefon jest aktywny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu);

  Ogólnopolski Telefon Pogotowia Niebieska Linia -800-120-002 ( czynny całą dobę) lub

  adres e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info

  Przypominam, że nie można wykorzystywać tych numerów dla zabawy. Blokując połączenie możesz uniemożliwić komuś kontakt w pilnej i ważnej sprawie. Bądź tego świadomy, bo może nawet chodzić o ludzkie życie.   

                                                                                                                          Irena Tołłoczko – pedagog szkolny

 • MAJOWE ŚWIĘTA

  MAJOWE ŚWIĘTA

   W związku ze zbliżajacymi się świętami państwowymi: Świętem Pracy, Dniem Flagi i Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawiamy w formie prezentacji multimedialnej historię tych świąt, ich genezę, formy ich obchodzenia. Prezentacja:  Majowe święta przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera przystępnie podane informacje na temat Święta Pracy, Dnia Flagi RP oraz Święta Konstytucji 3 Maja. 

  Majowe_swieta.pdf​​​​​​​

  ​​​​​​​

 • Z kwiatami czekamy na uczniów.

  W otoczeniu budynku naszej szkoły pojawiła się wiosna, a to za sprawą kolorowych kwiatów.  Przy wejściu na teren placówki, na trawnikach wokół szkoły pojawiły się bratki. Dziękujemy władzom naszego miasta za pomoc w ukwieceniu  szkoły.

 • Poezja w dobie epidemii

  Poezja w dobie epidemii

       Uczennica naszej szkoły Paulina Zagajewska z klasy 5c napisała wiersz o sytuacji, w której znaleźli się wszyscy uczniowie w tym trudnym czasie...

  Straszny wirus tu panuje,

  bardzo szyki on nam psuje.

  W domu siedzieć wciąż należy,

  bo na zdrowiu nam zależy.

  W domu lekcje odrabiamy,

  z rodzicami rozmawiamy.

  Nuda się powoli wkrada,

  a to nie jest czekolada.

  Tęsknić się nam już zaczyna,

  Coraz częściej zrzednie mina.

  I zostały nam życzenia,

  oby wszystkie do spełnienia.

  Zdrowie, siła to podstawa,

  uśmiech dodatkowa sprawa.

                 Paulina Zagajewska

   

         Paulina nie tylko napisała wiersz, ale wykonała również pracę plastyczną pt. „Pocztówka z domu”, której awers umieszczony jest jako awatar tego wpisu. Uczniów chcących podzielić się z nami własnymi refleksjami z czasu pandemii i kształcenia na odległość prosimy o wejście w zakładkę O SZKOLE - PEDAGOG - Gazetka pedagoga. Tu znajdują się informacje w jaki sposób udostępnić prace.

   

 • Uczniowie przyjęci do szkoły na rok szkolny 2020/2021

  Poniżej w linkach przedstawione zostają listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.

  Lista_dzieci_przyjetych_do__oddz._przedsz._2020-21_(1).docx

  Lista_uczniow_przyjetych_do_klasy_I_-2020-21.docx​​​​​​​

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
  ul. Szkolna 15
 • 091 4143955

Galeria zdjęć